Институцията

Университетският омбудсман в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ подкрепя, подпомага и се застъпва за правата на членовете на академичната общност, включително като съдейства за благоприятно уреждане на възникнали вътрешно университетски спорове, както и с трети, външни за Университета лица и организации. Мандатът му е 4 години, започва да тече от момента на избирането му, като омбудсманът може да бъде преизбиран за не повече от два последователни мандата. Университетският омбудсман осъществява своята дейност въз основа на законите, Правилника за устройството и дейността на ПУ и правила за неговата дейност, приети от Академичния съвет.

На свое заседание, проведено на 28.09.2020 г., Академичният съвет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, на основание чл. 136, ал. 1 от Правилника за устройството и дейността на ПУ, избра доц. д-р Христо Паунов за Университетски омбудсман. Номинирането на доц. Христо Паунов за университетски омбудсман бе направено от Общите събрания на Юридическия факултет и Факултета по математика и информатика.

Основни функции на университетския омбудсман:

Посредническа функция
Университетският омбудсман съдейства за справедливо разрешаване на спорове и за вземане на решения чрез диалог и разискване на идеи. Постигането на резултати, които са справедливи и приемливи за всички засегнати страни е основна цел на посредническата функция на омбудсмана. В университетската среда този модел на работа е особено подходящ, тъй като представителите на академичната общност и администрацията на висшето училище работят заедно всеки ден, имат близки контакти, допирни точки по определени въпроси и сформират своя собствена социална среда. Омбудсманът съдейства при формулирането на позициите на страните в конфликта и при намирането на алтернативни решения на проблема. Той търси начин да примири различните позиции като задължително изслушва и двете страни в конфликта.

Информационно-образователна функция
Част от дейността на омбудсмана се изразява в  предоставяне на информация на членовете на университетската общност за административните и образователните услуги, които предоставя висшето училище. Когато омбудсманът установи, че редовно се търси информация по едни и същи въпроси, той може да препоръча на съответното основно или обслужващо звено, или териториално изнесена структура, предприемането на определени мерки – например провеждане на информационна среща, издаване на специална брошура, публикуване на информация в специализираната интернет страница и др. Към тази функция може да си присъедини и възможността омбудсманът да организира и провежда образователни модули, в които се разглеждат общозначими въпроси и се предоставя коректна и правилна информация във връзка с проблеми, които засягат университетската общност.

Проактивна/превантивна функция
Тази функция може да се упражнява и без сезиране на омбудсмана – тоест  нейното осъществяване не е подчинено на отделни казуси, а по-скоро практиката му е помогнала да открие определени „сиви зони” или слаби места и това провокира неговата реакция. Той може да предприеме действия по своя инициатива, когато констатира, че не се създават необходимите условия за защита правата на членовете на университетската общност или когато сам забележи някакво нарушение. Това му позволява да формулира предложения за отстраняване на проблеми в  дейността на администрацията на университета, както и за преодоляване на пречките пред прозрачността,  отчетността, експедитивността и коректността спрямо лицата, които се ползват от услугите му. Упражняването на тази функция разчита на сътрудничеството с ръководствата на висшето училище и неговите основни и обслужващи звена. Тук трябва да се подчертае, че самото съществуване на университетския омбудсман допринася за по-голямото зачитане на правата и за спазването на правилата и процедурите. Може да се каже, че институцията действа превантивно, като един вид възпиращ нередностите фактор, което също води до промяна. Затова е важно да се знае за съществуването на университетския омбудсман в университета и да се дава гласност на текущата му дейност.

Принципи в работата на омбудсмана при осъществяване на неговите функции:

– Поверителност;

– Независимост;

– Безпристрастност;

– Законност;

– Публичност.