Жалба oнлайн

КАКВА ИНФОРМАЦИЯ ТРЯБВА ДА ПРЕДОСТАВИТЕ?

За извършване на проверка, предприемане на своевременни действия и уведомяване на подателя за резултатите от работата по жалбата е необходимо тя да съдържа следната информация:

Трите имена на подателя. Ако жалбата е от група хора, тогава лицето, което подава жалбата изрично посочва този факт в секция „Описание на проблема“.

Електронна поща на подателя. Всички членове на университетската общност на ПУ трябва да използват служебната си ел. поща (@uni-plovdiv.bg)

Постоянен адрес и/или адрес за кореспонденция.

Телефон за връзка.

Точни и актуални данни за нарушителя.

Пълно, точно и ясно описание на проблема, като се посочват конкретните факти, свързани със случая и времето на извършване на нарушението. Препоръчително е да се избягва позоваването на събития и лица, които не са пряко свързани с описвания проблем.

Конкретните резултати, които жалбоподателят очаква в резултат от намесата на омбудсмана.

Информация дали същият случай се разглежда от други институции или органи към момента на подаване на жалбата и дали има предходни разглеждания на въпроса в други институции или органи.

НЕЩО ВАЖНО

Изчерпателната информация е важна за успешното разглеждане на случая в разумен срок. Липсата на някои от изброените данни може да бъде основание да се откаже приемане на жалбата или сигнала или да се забави разглеждането им. Университетският омбудсман може да поиска уточняваща информация и едва след получаването й да разгледа проблема.

Полетата със знак * са задължителни !
С натискането на бутона „Изпрати“ потвърждавам, че съм запознат/a с правата си за защита на данните (публикувани ТУК) и давам изричното си съгласие да се обработват личните ми данни с оглед осъществяване на целите и функциите на университетския омбудсман.