Доклади

Доклад за дейността на университетския омбудсман в ПУ „Паисий Хилендарски през 2022 г.
(Приет с Решение № 9, взето с Протокол № 37 от 30.01.2023 г. на Академичния съвет на Пловдивския университет)

Доклад за дейността на университетския омбудсман в ПУ „Паисий Хилендарски“ през 2021 г.
(Приет с Решение № 2, взето с Протокол № 25 от 20.12.2021 г. на Академичния съвет на Пловдивския университет)